Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • RAHARAHA IOMBONAN’NY REHETRA NY FANANAN-TANY
  RAHARAHA IOMBONAN’NY REHETRA NY FANANAN-TANY
  Read more
 • UTILISER LA TECHNOLOGIE AUDIO POUR DIFFUSER LES CONNAISSANCES
  UTILISER LA TECHNOLOGIE AUDIO POUR DIFFUSER LES CONNAISSANCES
  Read more
 • Fihaonam-be « Fampivoarana ny tontolo iainana »
  Fihaonam-be « Fampivoarana ny tontolo iainana »
  Read more
 • NY MAHA-FIROHOTAN’NY MPIASA KRISTIANINA NY IRAY AINA
  NY MAHA-FIROHOTAN’NY MPIASA KRISTIANINA NY IRAY AINA
  Read more
 • ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY FANASANA TÀNANA AMIN’NY RANO SY SAVONY
  ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY FANASANA TÀNANA AMIN’NY RANO SY SAVONY


  Read more
 • Fampandrosoana tsara paika LAHARAM-PAHAMEHANA NY FAMOKARANA
  Fampandrosoana tsara paika LAHARAM-PAHAMEHANA NY FAMOKARANA
  Read more
 • Fampiofanana ny tekinika fanoritana tsipimiraabo sy fampivadiam-boly
  Fampiofanana ny tekinika fanoritana tsipimiraabo sy fampivadiam-boly
  Read more
 • ANDRIAMIHANTA Rina Sitraka Rabeharisoa Tompon’andraikitra ara-tekinika ao amin’ny tetikasa FANILO-DIAKONIA
  ANDRIAMIHANTA Rina Sitraka Rabeharisoa Tompon’andraikitra ara-tekinika ao amin’ny tetikasa FANILO-DIAKONIA
  Read more

Fampiofanana ny tekinika fanoritana tsipimiraabo sy fampivadiam-boly

Toerana anisan’ny mamokatra voly an-tanety raha ny ilany andrefan’ny faritra Vakinankaratra iny indrindra fa ny vary, ny tsaramaso, ny voanjo lava. Indrisy anefa fa vokatry ny doro tanety sy ny fandripahana ny ala dia  anjakan’ny lavaka ny tampotanety, miha tery sy miha-manta araka izany ny tany.
Ny talata 31 oktobra lasa teo àry dia nisy ny fampiofana notaterahan’ny ekipan’ny Caritas Diosezy Antsirabe  ireo tekinisianina ifotony miara-miasa aminy tany Tatamolava Ankazomiriotra. Fampiofanana izay mahakasika indrindra ireo tekinika fiarovana ny nofon-tany amin’ny fampiasana ny tsipimiraabo narahina fampiharana ny fambolena voly miaro sy manatsara ny tsiron’ny tany toy ny tephrosia sy ny crotalaire ary ny vetiver.
Toy ny mahazatra, ny fampiofanana dia natao tao anatin’ny fifampizarana tanteraka niarahana  tamin’ireo solotenan’ny tantsaha teny an-toerana. Ary izany dia notanterahana teny anivon’ny vala tahaka na « champ de démonstration » amin’ny fiteny vahiny. Ity farany izay fomba fiasa fanaon’ny Caritas Antsirabe hampihelezana tekinika iray na maromaro eny anivon’ny tantsaha.
Natomboka tamin’ny fomba fanamboarana ny Baka A (Sary n°1) ny fotoana. Izany dia nahafahana nanazava indrindra ireo pitsopitsony ara-tekinika tsy maintsy voafehy amin’ny fanamboarana sy fampiasana ny Baka A. Notohizina tamin’ny fampiharana ny fomba fanoritana ny tsipi-mira-abo ny fiofanana izay nahitana ny fandraisana anjara mavitriky ny  tantsaha tonga nanatrika. (sary n°2)
Nofaranana tamin’ny fampiharana ny fampivadiam-boly vary antanety sy soja ny fihaonana. Ity tekinika farany ity dia hezahin’ny Caritas vohizina eny amin’ny tantsaha manoloana ny fahateren’ny tany sy fitantanana ny tsiron’ny tany fa indrindra koa mba hananan’ny tantsaha sakafo ampy sy maro loko.
Afaka volana vitsivitsy dia azo hatao tsara ny mitondra tantsaha hafa hitsidika io vala tahaka io.


Andry RAHERIMANDIMBY