Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Read more
 • POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  Read more
 • Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Read more
 • Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Read more
 • HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO
  HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO


  Read more
 • ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  Read more
 • BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  Read more
 • RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  Read more

MATOAN-DAHATSORATRA

Manao dingan-dava ny fahapotehan’ny tontolo iainana maneran-tany. Tsy latsa-danja amin’izany ny eto Madagasikara. Mirona any amin’ny fitrandrahana ny ala sy ny harena ao aminy ny ankamaroan’ny olona. Na misy aza ny fepetra raisin’ny tompon’andraikitra eo amin’ny fikajiana sy ny fiarovana ny ala voajananahary eto amintsika. Miseho amin’ny endrika samihafa ny filàna ny otrikarena ao anatin’ny ala. Ka mahatonga ny sokajin’olona sasantsasany handripaka azy. Maro ny antony misarika ny olona hitrandraka ny harena voajanahary. Anisan’izany ny hazo hanaovana trano sy fanaka, ny kitay fandrehitra... Manginy fotsiny ny fanondranana ny harem-pirenena any ivelany. Misy fiantraika-mandoza eo amin’ny harin-karena satria  olom-bitsy no mitavana sy misitraka ny soa azo avy aminy.
Tsy vitsy anefa ny mpisehatra ankoatra ny fanjakana no mampiasa ny talentany amin’ny fitsimbinana ny tontolo iainana. Isan’izany ny fikambanana miara-dia amin’ny BIMTT toa ny FAFITO FLM, ny GSDM, ny BIODYNAMIQUE... Isan’ny mpialoha làlana eo amin’ny famokarana angovo fanavao ny ankamaroan’ny mpikambana ao amin’ny BIMTT. Niaraha-nahita ny voka-pikarohana nampiharin’ny tantsaha araka ny hita tany Sahambavy Fianarantsoa. Eo ihany koa ny mpikaroka, izay maha velom-panantenana ny vokatra azony. Azo raisina amin’izany ny voka-pikarohana ataon’ny mpikambana ato amin’ny BIMTT. Miezaka ny mpianatra mpikaroka  mizatra asa ato amin’ny BIMTT izay ahitana ny avy eny amin’ny Anjerimanontolom-panjakana, U-Magis-SAMIS-ESIC ary ny Oniversiten’ny MASCAREINGNES any Maurice. Maneho ny asam-pikarohany mitodika amin’ny fitandroana ny tontolo iainana. Toraka izany, ny PNEC na ny “Programme National Ethanol Combustible” ary ny orinasa  OBIO HAMY... Ireo rehetra ireo dia mifototra amin’ny asa fikarohana hahazoana mampiasa angovo azo havaozina hanalefahana ny tsindry miantraika eny amin’ny tontolo voajanahary.
Tsapa fa efa miha lany ny angovo fampiasa mahazatra toy ny kitay sy ny saribao. Izany indrindra no antom-pisian’ny fironana any amin’ny fikaroham-bahaolana hafa mba tsy haningotra ny fikirakirana sy fitrandrahana ny ala be loatra.
Tsapa anefa fa tsy ny olon-drehetra no manana fahefa-mividy amin’ny fividianana fatana sy ny angovo fampiasa amin’izany ka tokony hitondrana vaha olana. Ankasitrahana tanteraka ny ezaka ataon’ny mpiantsehatra momba ny fanjarian-tsakafo sy ny fananan-tany. Noho ny anjara biriky entiny eo amin’ny fiahiana ny olombelona sy ny Zony. Satria ny olombelona no voalohan-karena ka tokony harovana mialoha ny zava-manan’aina. Mipoitra àry ny rijam-panontaniana hoe: raha maha henika an’i Gasikara ny ezaka ataon’ny mpikajy ny tontolo iainana ivelan’ny fanjakana mahasahana ny famokarana angovo azo havaozina, hisy fiantraikany amin’ny fiainan’ny mponina sy ny zava-manan’aina ao aminy ve izany?


Tantely